นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกําหนด มาปรับใช้ตามที่เหมาะสม กับบริบทธุรกิจขององค์กร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างคุณค่าให้องค์กรในระยะยาว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน