วิสัยทัศน์

มุ่งสู่องค์กรชั้นนำ ในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ตลอดจนธุรกิจด้านบริการและจัดหาทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์
พันธกิจ
1
2
3
4
5
6
7
8
ขยายธุรกิจในกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
  • การขายปิโตรเลียม ปิโตรเคมีและพลังงานอื่นๆ
  • ด้านบริการและจัดหาอย่างครบวงจร
  • พัฒนาโอกาสการลงทุนในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุผลด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนทำงาน, พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานงานด้วยระบบอัตโนมัติ
ยกระดับด้านคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเพื่อตอบสนองความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า
พัฒนาองค์กร บุคลากร และ ส่งเสริมคู่ค้า ให้มุ่งไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ส่งเสริมนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มุ่งเน้นการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนโดยดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ศึกษาการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตที่หลากหลาย
พันธกิจ