หมายเหตุ

* ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource มอบหมายให้ฝ่าย QSSHE ควบคุมดูแลและประสานงาน
** งานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource)
งานด้านประชาสัมพันธ์ (PR ) มอบหมายให้สํานักกํากับดูแลและเลขานุการบริษัท ควบคุมดูแลและประสานงาน