• SEAOIL
  • 4.26
  • -0.02 (-0.47%)
  • 739,841
  • 3,152,028

ผลดำเนินงานที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้

ณ ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 16,215 ล้านบาท

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน
15,926
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management
229
ล้านบาท
รายได้อื่น
60
ล้านบาท

* รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่า Barging Income ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับชำระล่าช้า หรืออื่นๆ

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน

ณ ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 15,926 ล้านบาท

แยกตามกลุ่มลูกค้า

ทางทะเล
14,189
ล้านบาท
ทางบกและอื่นๆ
1,737
ล้านบาท

แยกตามประเภทน้ำมัน

เบนซิน
868
ล้านบาท
ดีเซล
5,732
ล้านบาท
เตา
9,259
ล้านบาท
อื่นๆ
67
ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management

ณ ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการ Catering & Supply รวม 229 ล้านบาท

Offshore
117
ล้านบาท
Onshore
89
ล้านบาท
Provision
23
ล้านบาท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
อีเมล: ir@seaoilthailand.com
อีเมลรับข่าวสาร
ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเลคทรอนิคส์ เราจะส่งข่าวสารให้ผ่านทางอีเมล์ เมื่อมีข่าวสารที่เกี่ยวกับบริษัทที่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์นี้