นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) “ บริษัท ” มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน