โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท นทลิน จำกัด 292,550,417 45.04
2. นาย เชิดชู ปานบุญห้อม 68,835,902 10.60
3. นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร 20,400,000 3.14
4. นาย ธาดา โอฬาริก 19,379,229 2.98
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 12,342,906 1.90