อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกําจร
ประธานกรรมการ

ในปี 2564 บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ก้าวผ่าน วิกฤติเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์และ ผลกระทบจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลกระทบ เป็นวงกว้าง ทั้งภาคการผลิต การลงทุน การขนส่ง การท่องเที่ยว และ ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม ทำให้ทุกภาคธุรกิจมีการปรับตัวเพื่อให้การ ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลก ยังคงมีความผันผวน และปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการสนับสนุน และควบคุมกำลังการผลิตจากกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ (OPEC) และชาติพันธมิตร รวมถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้น้ำมันที่ มีแนวโน้มสูงขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องรวมถึง การเปิดประเทศทั้งในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป

กลุ่มบริษัท SEAOIL ยังคงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การบริหาร จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างความสมดุลตลอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับองค์กร ท่ามกลาง วิกฤตเศรษฐกิจในปี 2564 SEAOIL ได้ปรับกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ รูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ตระหนัก ถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยและมาตรการด้านสุขอนามัย ต่างๆ กับบุคลากรและคู่ค้า มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี กระบวนการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและรวดเร็วมากขึ้น

ผลประกอบการโดยรวมในปี 2564 กลุ่มบริษัท SEAOIL มีกำไร สุทธิ 240 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 661 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผล มาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้าในธุรกิจผลิตและสำรวจ ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการการผลิตและการขายน้ำมันดิบที่ เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับ ปีก่อน รายได้รวมในปี 2564 จำนวน 11,340 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 114.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ทั้งเอเชียและยุโรป กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณการจำาหน่ายน้ำมันโดยรวม ในปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 39

240
ล้านบาท

มีผลการดําเนินงานโดย รวมกําไรสุทธิ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วย ความโปร่งใสและเป็นธรรม พัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง ต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้รับผลประเมินจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2564 อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่3 ส่งเสริมและสนับสนุนการเป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชั่น ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สุดท้ายนี้ในนามของ คณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า สถาบันการ เงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ SEAOIL ด้วยดีเสมอมา ขอให้เชื่อมั่น ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่าง เต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคง และสร้าง ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป