บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อ เพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น

ซึ่งลูกค้าของบริษัท ได้แก่ เรือเดินทะเลที่เดินทางภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และ ยังรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหาให้ลูกค้าเหล่านี้ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ เช่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตาชนิดต่างๆ และ น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรือเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีความ ต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ต่างกันออกไป

ในปัจจุบัน บริษัทมีการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้ กับลูกค้าทางทะเลเป็นหลัก และตั้งแต่ปี 2553 บริษัทได้ขยายธุรกิจ ไปยังธุรกิจการจัดหาน้ำมันให้กับลูกค้าทางบก โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจการให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามความ ต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และ พม่า เป็นต้น

โดยน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจัดหา ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือน้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งบริษัทไม่มีความจำเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรใดๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว บริษัทจะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในประเทศหรือผู้ค้าส่งน้ำมันทั้งในประเทศและต่างประเทศ (“Supplier”) โดยในกรณี ลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้บริษัทจะดำเนินการจัดจ้างผู้ขนส่งอิสระเพื่อขนส่งน้ำมันไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนดสำหรับลูกค้าที่ต้องการรับน้ำมันกลางทะเล บริษัทจะจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันเพื่อขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า หากลูกค้าเป็นเรือที่จอดเทียบท่าอยู่หรือลูกค้าทางบก บริษัทจะทำการจัดจ้างรถขนส่ง น้ำมันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัท มีนโยบายที่จะทำการส่งผู้ควบคุมการจัดส่งของบริษัท (Inspector) ขึ้นประจำการบนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งตั้งแต่รับน้ำมันที่คลัง ต้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้แน่ใจว่า สินค้ามีคุณลักษณะตามที่ลูกค้าต้องการมีปริมาณที่ครบถ้วน และนำส่งถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท กำไรจากการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทมาจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนน้ำมัน รวมถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาที่จำหน่ายน้ำมันให้กับลูกค้า

บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมัน เชื้อเพลิงที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดปีละ 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) ขึ้นไปแต่ยัง ไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) หรือกรณีเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริมาณไม่ถึง 50,000 เมตริกตันต่อปี แต่เกิน 30,000 เมตริกตัน หรือเป็นผู้ค้าที่มีขนาดของ ถังที่สามารถเก็บน้ำมันเชื้อแพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุกชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร โดยปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีดังกล่าว หมายถึง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในประเทศ ซื้อกลั่น ผลิตหรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมาณที่จัดหามาเพื่อการสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะน้ำมันและ ก๊าซทั้งในทะเลและบนบก เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่องอุปโภคบริโภค และเรือโดยสารพนักงาน แท่นขุดเจาะบริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักรีดให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน และก๊าซ เพื่อให้บริการที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะ น้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management) เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่อง อุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือโดยสารพนักงาน แท่นขุดเจาะ (Crew Boat) บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการ ด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักรีด (Catering and Service) ให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ เพื่อให้บริการที่ ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น

Catering & Supply
Management

บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES ซึ่งเป็นบริษัทผลิต และสำรวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย และ ได้ครอบครองสัมปทานแปลงที่ L53/48 ตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมนานถึง 20 ปี สำหรับการลงทุนในธุรกิจกับ POES นั้นต่อยอดกับธุรกิจของบริษัทใน ปัจจุบัน และทำให้บริษัทได้ประสบการณ์และการเรียนรู้จากบริษัท สำรวจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งนำไปสู่สิทธิการเข้าเป็นผู้รับสัมปทานต่อไปในระยะยาว

Exploration &
Production

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ บริษัท นทลิน จำกัด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 45.04 บริษัทเป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของบริษัท นทลิน จำกัด (“นทลิน”) ซึ่งกิจการของกลุ่มนทลินเกี่ยวข้องกับธุรกิจ การขนส่งน้ำมันทางเรือ โดยกลุ่มบริษัทนทลินเป็นผู้ให้บริการขนส่งน้ำมันทางทะเลมานานกว่า 30 ปี ซึ่งบริษัทฯเป็นเพียงบริษัทเดียว ในกลุ่มบริษัทนทลินที่ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โดย นทลินได้จัดทำข้อตกลงในการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัทขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันและรับรองว่านทลินซึ่งมีการดำเนินธุรกิจต่างๆ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและผู้ที่เกี่ยวข้องของนทลินตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์จะมีการกำหนดขอบเขตการดำเนินธุรกิจ โดยตกลงที่จะไม่ ดำเนินธุรกิจหรือเข้ามีอำนาจควบคุมนิติบุคคลใดๆที่ดำเนินธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึง และ/หรือ ลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท