2540
2553
2554
2556
2557
2558
2560
2562
2563
ปัจจุบัน
ปี 2540
บริษัทจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 (บริษัท ซีออยล์ จํากัด) ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 1,000,000 บาท บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเลประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง เรือซัพพลาย และเรือห้องเย็น เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหาให้ลูกค้าเหล่านี้ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ เช่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตาชนิดต่างๆ น้ำมันเบนซิน และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
ปี 2553
บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการจัดหาน้ำมันให้กับลูกค้าทางบก โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ โรงงาน อุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจการให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท ยังทําหน้าที่เป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และ พม่า เป็นต้น
ปี 2554

บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ สําหรับพนักงานประจํา แหล่งขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในอ่าวไทย และบริการจัดหาวัตถุดิบ เสบียง และอุปกรณ์อื่นๆ ให้กับเรือเดินทะเล เรือลําเลียง วัสดุอุปกรณ์ /เครื่องอุปโภคบริโภค (Supply&Service Boat) และเรือโดยสารพนักงานแท่นขุดเจาะ (Crew Boat) บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554

ปี 2556
บริษัทได้ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท
ปี 2557
บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตและสํารวจปิโตรเลียม โดยลงทุนในกิจการร่วมค้ากับบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (“POES”) ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจํานวนหุ้นที่ออกและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและสํารวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกในประเทศไทย และได้ครอบครองสัมปทานแปลงที่ L53/48 ตั้งอยู่ที่อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ปี 2558

บริษัทได้ขยายตลาดการจัดหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยจัดตั้งบริษัท Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (“SOP”) ที่ประเทศสิงคโปร์ และ บริษัท Sea Oil Offshore Limited “SOO” ที่ดินแดนสหพันธ์แห่งลาบวน ประเทศมาเลเซีย

นอกจากนี้ บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจําหน่ายโซลเว้นท์และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ได้แก่ ไวท์สปิริต (white spirit) รับเบอร์ โซลเวนท์ (rubber solvent) น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา โดยดําเนินกระบวนการผลิตในโรงแยกคอนเดนเสท (condensate splitter) และได้เปลี่ยนชื่อนิติบุคคล เป็น บริษัท ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล จํากัด

ปี 2560

บริษัทเข้าลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) รวมจำนวน 10 โครงการ ขนาดรวม 7.825 เมกะวัตต์ (ทั้งนี้ได้มีการจําหน่ายโครงการลงทุน Solar Rooftop ทั้งหมดออก เมื่อเดือน กรกฎาคม 2563

ปี 2562
บริษัทได้ขยายตลาดส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงทางรถไปยังกลุ่มประเทศCLMV
ปี 2563
บริษัทได้ขยายตลาดการจัดจําหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังประเทศแถบเอเซียตะวันออกและแถบยุโรปเหนือ
บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยังคงมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเข้าสู่การเป็น องค์กรชั้นนําด้านพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ตลอดจนธุรกิจจัดหาวัตถุดิบ สินค้า และให้บริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และดําเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใสตามหลักจริยธรรม คํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม