บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
07/03/65 21/03/65 20/05/65 หุ้นปันผล 15 : 1 หุ้น -
07/03/65 21/03/65 20/05/65 เงินปันผล 0.0074074075 บาท -
22/02/64 08/03/64 05/05/64 หุ้นปันผล 15 : 1 หุ้น -
22/02/64 08/03/64 05/05/64 เงินปันผล 0.00740741 บาท -
21/02/63 16/03/63 19/05/63 หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น -
21/02/63 16/03/63 19/05/63 เงินปันผล 0.011111111111 บาท -
26/02/62 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/61-31/12/61
23/02/61 - - งดจ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/60-31/12/60
21/02/60 28/03/60 23/05/60 เงินปันผล 0.05 บาท 01/01/59-31/12/59
18/03/59 31/03/59 23/05/59 เงินปันผล 0.01111 บาท 01/01/58-31/12/58
18/03/59 31/03/59 23/05/59 หุ้นปันผล 10 : 1 หุ้น 01/01/58-31/12/58
25/02/58 10/03/58 28/04/58 เงินปันผล 0.015873 บาท 01/01/57-31/12/57
25/02/58 10/03/58 28/04/58 หุ้นปันผล 7 : 1 หุ้น 01/01/57-31/12/57
18/02/57 03/03/57 25/04/57 เงินปันผล 0.0186 บาท 01/01/56-31/12/56
18/02/57 03/03/57 25/04/57 หุ้นปันผล 6 : 1 หุ้น 01/01/56-31/12/56