ความหมายของสัญลักษณ์ (LOGO)

บริษัทเริ่มต้นธุรกิจมาจากการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าทางทะเล จึงใช้สัญลักษณ์เป็นรูปหยดน้ำมัน เพื่อสื่อถึงธุรกิจของบริษัท และสีน้ำเงินแสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลเป็นหลัก และนอกจากนี้สีน้ำเงินเป็นสีที่สื่อถึงความมั่นคง ความมีเสถียรภาพและความเป็นผู้นำของบริษัท

ค่านิยมองค์กร

SERVICE MIND

ENTREPRENEURSHIP

ACTIVE

OPERATIONAL EXCELLENCE

INTEGRITY

LEARNING