ธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) "SEAOIL" ดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นมานานกว่า 20 ปี โดยผู้บริหารและพนักงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำมันมาอย่างยาวนาน มีกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ กลุ่มเรือบรรทุกสินค้า เรือขนส่งน้ำมัน เรือบริการแท่นขุดเจาะ เรือรบ ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งทั้งบนบกและทางทะเล มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพสินค้าและการให้บริการตามมาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม