ผลดำเนินงานที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้

ณ ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 16,215 ล้านบาท

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน
15,926
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management
229
ล้านบาท
รายได้อื่น
60
ล้านบาท

* รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่า Barging Income ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับชำระล่าช้า หรืออื่นๆ

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน

ณ ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 15,926 ล้านบาท

แยกตามกลุ่มลูกค้า

ทางทะเล
14,189
ล้านบาท
ทางบกและอื่นๆ
1,737
ล้านบาท

แยกตามประเภทน้ำมัน

เบนซิน
868
ล้านบาท
ดีเซล
5,732
ล้านบาท
เตา
9,259
ล้านบาท
อื่นๆ
67
ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management

ณ ไตรมาส 3/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการ Catering & Supply รวม 229 ล้านบาท

Offshore
117
ล้านบาท
Onshore
89
ล้านบาท
Provision
23
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลทางการเงิน
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
ไตรมาส 3/65
30/09/2565
สินทรัพย์รวม 2,967.50 2,203.52 3,096.60 4,017.98
หนี้สินรวม 1,555.66 782.85 1,419.32 1,951.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,395.49 1,403.16 1,648.01 2,037.43
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 553.56 608.91 649.51 692.80
รายได้รวม 6,519.41 5,359.31 11,354.13 16,214.93
กำไรสุทธิ 60.85 18.45 230.95 370.19
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.11 0.03 0.36 0.53
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 5.12 2.18 10.06 15.11
ROE (%) 4.44 1.32 15.14 27.19
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.12 0.59 2.11 2.34

Source: www.set.or.th