ผลดำเนินงานที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 4,386 ล้านบาท

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน
4,291
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management
66
ล้านบาท
รายได้อื่น
29
ล้านบาท

* รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า รายได้จากการขาย Solvent ,รายได้ค่า Barging Income ดอกเบี้ยรับ ค่าปรับชำระล่าช้า หรืออื่นๆ

รายได้จากการจำหน่ายน้ำมัน

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รวม 4,291 ล้านบาท

แยกตามกลุ่มลูกค้า

ทางทะเล
3,817
ล้านบาท
ทางบกและอื่นๆ
474
ล้านบาท

แยกตามประเภทน้ำมัน

เบนซิน
252
ล้านบาท
ดีเซล
1,582
ล้านบาท
เตา
2,437
ล้านบาท
อื่นๆ
20
ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management

ในไตรมาส 1/2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการ Catering & Supply Management รวม 66 ล้านบาท

Offshore
36
ล้านบาท
Onshore
23
ล้านบาท
Provision
7
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลทางการเงิน
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2561 2562 2563 2564 Q1'2565
สินทรัพย์รวม 2,744.30 2,967.50 2,203.52 3,096.60 3,668.46
หนี้สินรวม 1,389.91 1,555.66 782.85 1,419.32 1,905.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,346.65 1,395.49 1,403.16 1,648.01 1,748.20
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 553.56 553.56 608.91 649.51 649.51
รายได้รวม 4,811.69 6,519.41 5,359.31 11,354.13 4,377.42
กำไรสุทธิ -0.75 60.85 18.45 230.95 100.58
กำไรต่อหุ้น (บาท) - 0.11 0.03 0.36 0.15