การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2564 (One Report) ในรูปแบบ QR Code
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. ประวัติกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. ประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
8. หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
9. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่รับมอบอำนาจ
10. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
11. สารสนเทศของบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565