นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร

 • ประธานกรรมการ

อ่านเพิ่มเติม
นายทวีป สุนทรสิงห์

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

อ่านเพิ่มเติม
ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ

อ่านเพิ่มเติม
นางสาว อัจฉรียา บันสิทธิ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

อ่านเพิ่มเติม
นายสุรพล มีเสถียร

 • กรรมการ
 • กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน
  และกำกับดูแลกิจการ

อ่านเพิ่มเติม
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

 • กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม
นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

 • กรรมการ

อ่านเพิ่มเติม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

อ่านเพิ่มเติม