นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.79 (4,400,000 หุ้น)
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ RMIT University, Melbourne, Australia
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 92/2011
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 170/2013
 • หลักสูตร Risk Management program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 4/2016
 • หลักสูตร Masterclass in Private Equity จากมหาวิทยาลัย London Business School ปี พ.ศ.2557 , ลอนดอน , ประเทศอังกฤษ
 • หลักสูตร การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ Modern Marketing Management (MMM) รุ่นที่ 40 ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Fundamentals of petroleum economics จากสถาบันปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย
 • หลักสูตร Energy Literacy for a Sustainable Future YTEA รุ่น 7
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)
 • หลักสูตร Anti-corruption: The practical guide
 • หลักสูตร IT Security Awareness และ Enhancing Office 365
 • หลักสูตร มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปี 2563
ประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
 • ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ : Energon Pte.Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ : บจก.ลีฟวิง เอ็นเนอร์จีและบริษัทย่อย*
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ : บจก.ซีออยล์ ปิโตรเคมีคอล
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ : Sea Oil Petroleum PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)
 • 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ : Sea Oil Offshore Limited (ประเทศมาเลเซีย)
 • 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ : Sea Oil Energy Limited (ประเทศเบอร์มิวด้า)
 • 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ : บจก.นทลิน
 • 2555 - 2558 กรรมการ : บจก.ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ :
 • 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ : มูลนิธิโอบบุญ

*หมายเหตุ บริษัทย่อย ได้แก่ บจก.ซันนี่ โซล่า, บจก.ซัน ลิงค์ พาวเวอร์, บจก.โซล่าร์ ทาวน์, บจก.สกาย โซล่าร์ พาวเวอร์, บจก.สกาย โซล่าร์ รูฟ, บจก.เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์, บจก.เอ็น ดับเบิลยู โซล่าร์ และบจก.เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี