นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ยึดมั่นในกรอบแนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักการกาหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปฏิบัติตามแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวองค์กร และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยเคร่งครัด ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติที่ผิดกฎหมายหรือหลีกเลี่ยงกฎหมาย ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง จัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและ การส่งเสริมการศึกษา

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง และเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคต การส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักดูแลและรักษาทรัพยากรทางทะเล และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพื่อให้คงอยู่กับสังคมต่อไป

การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและคำนึงผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้

บริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารต่อลูกค้า คู่แข่งขันทางการค้า คู่ค้า และเจ้าหนี้