นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม

 • กรรมการ
 • ประธานกรรมการบริหาร
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

อ่านเพิ่มเติม
นางสุธิดา คฤเดชโกศล

 • กรรมการบริหาร
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน

นายกษิดิศ เจริญชลวานิช

 • กรรมการบริหาร
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและการตลาด

นางสาวศศิประภา ธนูวัฒนชัย

 • กรรมการบริหาร
 • ผู้อำนวยการสายงานการเงิน