นายโกสิทธิ์ เฟื่องสวัสดิ์

 • กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
0.007 (38,500 หุ้น)
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจและการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2561
 • หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 3/2561
 • หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 5/2560
 • หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 247/2560
 • หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 139/2560
ประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : บมจ.พริมา มารีน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ : บจก. ที่ปรึกษา เค เอ็ม เอ เอ็น
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ :
 • 2553 - ปัจจุบัน กรรมการอาชีพ (Chartered Director) : สถาบันกรรมการบริษัทไทย