ศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
ส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
 • ปริญญาเอก โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, Cardiff University, Wales, United Kingdom
 • ประกาศนียบัตรระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, Cardiff University, Wales, United Kingdom
 • ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทางกฎหมาย Paris Institute of Comparative Law, France
 • ปริญญาตรี กฎหมายระหว่างประเทศ, Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Lycee Michelet, France
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2008
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2005
ประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
 • 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ : บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์
 • 2559 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ : บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊ป
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ : บจก.โกลบอล ออลไซท์
 • 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ : บจก.ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์
 • 2556 - 2558 กรรมการ : บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
 • 2554 - 2556 กรรมการอิสระ : บจก.เจริญสินพร็อพเพอร์ตี้
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ :
 • 2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์