นางสาว อัจฉรียา บันสิทธิ์

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาและประวัติการอบรม:
 • ปริญญาโท การจัดการทรัพยากรบุคคล (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร Dale Carnegie Certified Master Trainer Dale Carnegie
 • ประกาศนียบัตร Changing Faces Women Leadership East-West Center, Oahu, Hawaii
 • ประกาศนียบัตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 7) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนัก บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
 • 2555 กรรมการบริหาร : บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • 2553 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ : เดล คาร์เนกี ประเทศไทย บริษัท ดิสคัฟเวอร์ จำกัด
 • 2551 – 2553 ผู้จัดการนโยบายการบริหาร ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ : บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด
 • 2549 – 2551 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล : บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2554 – 2549 ที่ปรึกษา : บริษัทที่ปรึกษา เฮย์กรุ๊ป จำกัด
 • 2540 – 2544 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บัญชีอาวุโส : บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คู เปอร์ส จำกัด
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ :
 • ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :
 • ไม่มี