นายทวีป สุนทรสิงห์

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)
- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 97/2012
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 42/2013
 • หลักสูตร Financial Statements of Director (FSD) รุ่น 20/2013
 • หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 17/2015
 • หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 20/2015
 • หลักสูตร แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ (The New Auditor Report: Understanding Key Audit Matters)
ประสบการณ์การทำงาน
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
 • 2535 - 2553 ผู้จัดการ : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • ไม่มี
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ :
 • ไม่มี