Home เราคือ ซีออยล์ โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ 
* ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource มอบหมายให้ฝ่าย QSSHE ควบคุมดูแลและประสานงาน
** งานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) งานด้านประชาสัมพันธ์ (PR ) มอบหมายให้สํานักกํากับดูแลและเลขานุการบริษัท ควบคุมดูแลและประสานงาน