Home เราคือ ซีออยล์ โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ 
* ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PR) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และ ฝ่ายทรัพากรมนุษย์ (HR) บริษัทว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource)
** งานตรวจสอบภายใน บริษัทว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsource) ในการตรวจสอบระบบภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง