Home เราคือ ซีออยล์ โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

หมายเหตุ 
* บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอก (outsource) ในการบริการด้านตรวจสอบภายใน บริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ สำหรับการปฎิบัติงานของ Outsource ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้สำนักกำกับดูแลฯ เป็นผู้ควบคุมและประเมินผล สำหรับการปฏิบัติงานของ Outsource ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ ฝ่าย QSSHE เป็นผู้ควบคุมและประเมินผล
** คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินผลการปฎิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในโดยตรง