Home เราคือ ซีออยล์ สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2561 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวเพิ่มจากปีก่อนเล็กน้อยโดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการลงทุนรวมของภาครัฐและเอกชนและการบริโภคของภาคเอกชน สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะสหรัฐและจีนยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูง ในขณะที่เขตยูโรโซนและญี่ปุ่นมีสัญญาณการเติบโตในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย สำหรับสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกสำหรับปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน แต่ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยอันอาจเกิดจากภาวะอุปทานล้นตลาด จากผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปค

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนำด้านพลังงาน ปิโตรเลียม และปิโตรเคมีภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2561 เป็นปีแห่งความท้าทายขององค์กรอีกปีหนึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีนโยบายปรับแผนกลยุทธ์องค์กรในเชิงรุก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานโดยรวมกําไรสุทธิ 5.85 ล้านบาท EBITDA 87.83 ล้านบาท ยอดการจัดจำหน่ายน้ำมันทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 30% ยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มลูกค้า Offshore และลูกค้าต่างประเทศ สําหรับการขยายตัวของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในช่วงปลายปี จากการเปิดประมูลสัมปทานรอบใหม่ ส่งผลดีกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นอย่างมากทั้งด้านจัดจำหน่ายน้ำมันและธุรกิจ Supply Management ทําให้ลูกค้าในกลุ่ม Offshore กลับมาซื้อน้ำมันและบริการอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกิจกรรมในอ่าวไทยที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการประมูล

ในช่วงปลายปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับแจ้งข่าวดีจากบริษัทร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.99 ถึงผลการสํารวจพบน้ำมันในแหล่งสัมปทานจังหวัดสุพรรณบุรี หลุมสํารวจ L53-DD ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทได้รับส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมค้า จํานวน 2.71 ล้านบาทคณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าผลการสํารวจดังกล่าวจะทําให้โครงการลงทุนนี้ได้รับผลตอบแทนที่ดีต่อไปในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ยังคงตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมการพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบันทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ เพื่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณในทุกๆด้านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และเสียสละ ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัททุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

มีผลการดําเนินงานโดย
รวมกําไรสุทธิ 5.85
ล้านบาท

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ