Home เราคือ ซีออยล์ สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยโดยรวมมีการขยายตัวที่ลดลงจากปีก่อน จากผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ มูลค่าการส่งออกของไทยขยายตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจประเทศ คู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกยังคงผันผวนและอยู่ในทิศทางชะลอตัวลงจากอุปทานน้ำมันดิบล้นตลาดเนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกโดยรวมลดลงส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันดิบลดลงไปด้วย

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ในปี 2562 นับเป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายการดำเนินงานโดยรวมตามที่กำหนดไว้จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานโดยรวมกำไรสุทธิ 73.14 ล้านบาท EBITDA 187.69 ล้านบาท ยอดการจัดจำหน่ายน้ำมันทั้งในและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 31.50% ปริมาณการจำหน่าย น้ำมันโดยรวมเติบโตมากกว่าปีก่อน 51% ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศเป็นหลัก และบริษัทฯได้รับส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอร์ยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด (POES) ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านสำรวจและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมแหล่งสัมปทาน 53/48 จำนวน 111.74 ล้านบาท เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากแผนการขุดเจาะที่ประสบความสำเร็จในปี 2562 ที่เกิดจากหลุมผลิตใหม่สองแห่ง (L53-DD3และ DD4) ทำให้สามารถเพิ่มยอดขายน้ำมันเฉลี่ย 447 บาร์เรลต่อวัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน จากการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลด้านกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ และผ่านการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯด้วยดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ร่วมมือร่วมใจเพื่อผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ คำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

มีผลการดําเนินงานโดย
รวมกําไรสุทธิ 73.14
ล้านบาท

อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
ประธานกรรมการ