Home เราคือ ซีออยล์ เกี่ยวกับ ซีออยล์

เกี่ยวกับ ซีออยล์

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับเรือเดินทะเล เช่น เรือขนส่งสินค้า เรือบรรทุกน้ำมัน เรือประมง และเรือห้องเย็น

ซึ่งลูกค้าของบริษัท ได้แก่ เรือเดินทะเล ที่เดินทางภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และยังรวมไปถึงเรือเดินทะเลที่เดินทางมาจากต่างประเทศอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดหาให้ลูกค้าเหล่านี้ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ เช่น น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตาชนิดต่างๆ และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ โดยเรือเดินทะเลแต่ละประเภทจะมีความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ต่างกันออกไป

ในปัจจุบัน บริษัทมีการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นให้กับลูกค้าทางทะเลเป็นหลัก และตั้งแต่ปี 2553 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจการจัดหาน้ำมันให้กับลูกค้าทางบก โดยมีกลุ่มลูกค้า ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจขนส่งทางบก ธุรกิจการให้บริการรถโดยสาร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยัง ทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นตามความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ สิงคโปร์ ลาว กัมพูชา และ พม่า เป็นต้น

โดยน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทจัดหา ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเรือ น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันเบนซิน เป็นต้น ซึ่งบริษัทไม่มีความจำเป็นในการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรใดๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว บริษัทจะจัดหาสินค้าจากผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ในประเทศหรือผู้ค้าส่งน้ำมัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ("Supplier") โดยในกรณีลูกค้ามีความต้องการให้บริษัทเป็นผู้ขนส่งน้ำมันให้ บริษัทจะ ดำเนินการจัดจ้างผู้ขนส่งอิสระเพื่อขนส่งน้ำมันไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนด สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับ น้ำมันกลางทะเล บริษัทจะจัดจ้างเรือขนส่งน้ำมันเพื่อขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า หากลูกค้าเป็นเรือที่จอดเทียบท่าอยู่ หรือลูกค้าทางบก บริษัทจะทำการจัดจ้างรถขนส่งน้ำมันเพื่อขนส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทมีนโยบายที่จะทำการส่งผู้ควบคุมการจัดส่งของบริษัท (Inspector) ขึ้นประจำการบนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ตั้งแต่รับน้ำมันที่คลังต้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้ามีคุณลักษณะตามที่ ลูกค้าต้องการ มีปริมาณที่ครบถ้วน และนำส่งถึงมือลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและ ไว้วางใจในการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท

กำไรจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมาจากส่วนต่างระหว่าง ต้นทุนน้ำมัน รวมถึงต้นทุนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับราคาที่จำหน่าย น้ำมันให้กับลูกค้า โดยตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน เมื่อบริษัทมีผล กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในช่วงปี 2556-2558 บริษัทมี อัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ 2.96 ร้อยละ 2.85 และ ร้อยละ 3.89 ตามลำดับ (ตามงบการเฉพาะกิจการ)

บริษัทขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ซึ่งเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ล่ะชนิดหรือ รวมกันทุกชนิดปีละ 30,000 เมตริกตัน (ประมาณ 36 ล้านลิตร) ขึ้น ไปแต่ยังไม่ถึง 100,000 เมตริกตัน (ประมาณ 120 ล้านลิตร) หรือ กรณีเป็นผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ชนิดเดียวมีปริมาณไม่ถึง 50,000 เมตริกตันต่อปี แต่เกิน 30,000 เมตริกตัน หรือเป็นผู้ค้าที่มี ขนาดของถังที่สามารถเก็บน้ำมันเชื้อแพลิงแต่ละชนิดหรือรวมกันทุก ชนิดได้เกิน 200,000 ลิตร โดยปริมาณการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำ ปีดังกล่าว หมายถึง ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่นำเข้ามาในประเทศ ซื้อ กลั่น ผลิตหรือได้มาในปีหนึ่ง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงปริมาณที่ จัดหามาเพื่อการสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจให้บริการในการจัดหาอาหาร วัตถุดิบ และให้บริการอื่นๆ สำหรับพนักงานประจำแหล่งขุดเจาะ น้ำมันและก๊าซทั้งในทะเลและบนบก (Supply Management) เนื่องจากบริษัทมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์/เครื่อง อุปโภคบริโภค (Supply & Service Boat) และเรือโดยสารพนักงาน แท่นขุดเจาะ (Crew Boat) บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการให้บริการ ด้านอาหาร ทำความสะอาด และซักรีด (Catering and Service) ให้แก่พนักงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซ เพื่อให้บริการที่ ครอบคลุมความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด ("POES") ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ POES ซึ่งเป็นบริษัทผลิตและสำรวจปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติบนบกใน ประเทศไทย และได้ครอบครองสัมปทานแปลงที่ L53/48 ตั้งอยู่ที่ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม นานถึง 20 ปี สำหรับการลงทุนในธุรกิจกับ POES นั้นต่อยอดกับ ธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน และทำให้บริษัทได้ประสบการณ์และ การเรียนรู้จากบริษัทสำรวจ ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งนำไปสู่สิทธิการเข้าเป็นผู้รับสัมปทานต่อไปในระยะยาว