Home การพัฒนาที่ยั่งยืน ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางการร้องเรียน

โปรดให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการตอบกลับของเรา
(ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด)


สามารถแนบไฟล์เป็น .doc, .docx และ .pdf เท่านั้น

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดังนี้

นําส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)

88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

www.seaoilthailand.com