Home การพัฒนาที่ยั่งยืน การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

ข้อบังคับของบริษัท
ไฟล์ PDF - 565.46 KB
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
ไฟล์ PDF - 148.78 KB
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ไฟล์ PDF - 149.6 KB
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ไฟล์ PDF - 148.07 KB
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ไฟล์ PDF - 123.67 KB

ช่องทางการร้องเรียน

แบบฟอร์มการร้องเรียน

รายงานการทุจริตต่อหน้าที่ เกี่ยวกับการประพฤติผิดทางกฎหมาย การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ SEAOIL การดำเนินธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณ การทุจริตหรือการปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณต่อคู่ค้าทางธุรกิจ เราจะปกป้องข้อมูลของคุณอย่างระมัดระวังในการส่งรายงานของคุณ

ร้องเรียน