Home เราคือ ซีออยล์ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม

  • ปริญญาเอก โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ,Cardiff University, Wales, United Kingdom
  • ประกาศนียบัตรระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, Cardiff University, Wales, United Kingdom
  • ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศษทางกฎหมาย Paris Institute of Comparative Law, France
  • ปริญญาตรี กฎหมายระหว่างประเทศ, Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
  • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Lycee Michelet, France
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2008
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2005

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ซี.พี.แอล.กรุ๊พ
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.ไวส์โลจิสติกส์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โกลบอล ออลไซท์
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์
2556 - 2558 กรรมการ บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส
2554 - 2556 กรรมการอิสระ บจก. เจริญสินพร็อพเพอร์ตี้

องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลับไปคณะกรรมการบริษัท