Home เราคือ ซีออยล์ คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม

  • ปริญญาเอก โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ, Cardiff University, Wales, United Kingdom
  • ประกาศนียบัตรระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, Cardiff University, Wales, United Kingdom
  • ปริญญาโท กฏหมายธุรกิจระหว่างประเทศ Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในการแปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสทางกฎหมาย Paris Institute of Comparative Law, France
  • ปริญญาตรี กฎหมายระหว่างประเทศ, Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Lycee Michelet, France
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 103/2008
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 13/2006
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 44/2005

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.ไวส์ โลจิสติกส์
2559 - 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.ซี.พี.แอล.กรุ๊พ
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.โกลบอล ออลไซท์
2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์
2556 - 2558 กรรมการ บจก.ไวส์เฟรทเซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
2554 - 2556 กรรมการอิสระ บจก.เจริญสินพร็อพเพอร์ตี้
องค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษที่สำคัญ
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อบริษัท
2536 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลับไปคณะกรรมการบริษัท