Home เราคือ ซีออยล์ คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายทวีป สุนทรสิงห์
กรรมการตรวจสอบ
ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
กรรมการตรวจสอบ