วันลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ

วันลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Share :